Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám phân tích mối quan hệ giữa sự gia tăng diện tích đất có công trình xây dựng và mật độ dân số thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN: 1859-2333
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (2615-9422)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2020
Tập: 55
Số: 2
Trang: 145-153
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chính), Phạm Hữu Tỵ, Lê Ngọc Phương Quý
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-68640/baibao-68095.html