Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Understanding Indigenous Farming Systems in Response to Climate Change: An Investigation into Soil Erosion in the Mountainous Regions of Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2076-3417
Tên tạp chí Applied Sciences-BASEL (2076-3417)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 10
Số: 15
Trang: 5091
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Chuong Van Huynh (Chính), Tung Gia Pham (Chính), Tan Quang Nguyen, Linh Hoang Khanh Nguyen, Phuong Thi Tran, Quy Ngoc Phuong Le, Mai Thi Hong Nguyen
File đính kèm:
  1. applsci-10-05091.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.mdpi.com/2076-3417/10/15/5091