Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của chất mang đến hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác trong phản ứng hiđroxyl hóa pha lỏng phenol
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về Khoa học và Công nghệ Hóa Hữu cơ lần thứ I
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1999
Tập:
Số:
Trang: 320-324
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0