Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Điểm đến du lịch thông minh: Khái niệm và các xu hướng nghiên cứu hiện nay
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển (2588-1205)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 128
Số: 5A
Trang: 129-146
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chính), Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Văn Hòa
File đính kèm:
  1. Nghia_et_al_(2019)1.pdf
Thuộc đề tài: 1