Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xúc tác V2O5/SiO2 trong phản ứng hiđroxyl hóa phenol thành đihiđroxibenzen
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tuyển tập các báo cáo toàn văn Hội nghị toàn quốc về Khoa học và Công nghệ Hóa Hữu cơ lần thứ I
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1999
Tập:
Số:
Trang: 209-212
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Thuộc đề tài: 0