Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tính chọn lọc hình thể của rây phân tử biến tính trong phản ứng oxi hóa pha lỏng phenol
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thông tin khoa học, trường Đại học Khoa Học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1999
Tập: 11
Số: 1
Trang: 162-165
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0