Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Các nghiên cứu về xúc tác dị thể có chứa kim loại trong phản ứng oxi hóa chọn lọc pha lỏng của các ancol và phenol với chất oxi hóa H2O2
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1999
Tập: 37
Số: 1
Trang: 71-78
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0