Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính và độ chọn lọc của xúc tác Fe- Al2O3 trong phản ứng hiđroxyl hóa phenol
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Thông tin Khoa học, trường Đại học Khoa học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2000
Tập: 11
Số: 5
Trang: 11-18
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Thị Văn Thi
Đề tài liên quan: 0