Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Synthetic dyes removal by Fusarium oxysporum HUIB02 and stimulation effect on laccase accumulation
Tạp chí:
ISSN: 2352-1864
Tên tạp chí Environmental Technology and Innovation (2352-1864)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 19
Số:
Trang: 101027
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Đặng Thị Thanh Hà, Kuan Shiong Khoo, Phạm Thị Ngọc Lan, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Hoàng Lộc, Seung-Moon Park, Ashokkumar Veeramuthu, Pau Loke Show
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420313274