Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessing the level of vulnerability due to climate change to natural resources and environment in difficult coastal communes of Quang Binh province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 978-604-913-923-9
Tên tạp chí Proceeding of the international conference on earth observation & natural hazards 2019 (ICEO 2019)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số: 1
Trang: 212-218
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Đào Đình Châm, Lê Văn Tin, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Trọng Quân, Lê Anh Toại
File đính kèm:
  1. 2019_B10.pdf
Đề tài liên quan: 1