Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phụ nữ, trẻ em và những đối thoại văn hóa trong tiểu thuyết của Khaled Hosseini, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 10, tr. 73 – 80.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Văn học (1859-2856)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Văn học
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập:
Số: 10
Trang: 73-80
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh (Chính)
File đính kèm:
  1. Phu_nu,_tre_em_va_doi_thoai_van_hoa___.doc
Đề tài liên quan: 0