Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chấn thương và hành trình truy tìm căn tính Việt trong tiểu thuyết Sóng ngầm của Linda Lê, Tap chí Khoa học, trường Đại học Sư phạm Huế, số 1, 2020,
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 53
Số: 1
Trang: 5-15.
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh
File đính kèm:
  1. Bai_bao_Linda_Le_(Vang_Anh).doc
Đề tài liên quan: 0