Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nguyễn Minh Châu, sự gối tiếp giữa hai kiểu nhà văn trong văn xuôi Việt Nam hiện đại
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Nguyễn Minh Châu trong tiến trình đổi mới văn học, tháng 11.2019, Viện văn học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 36-51
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thái Phan Vàng Anh
File đính kèm:
  1. Bai_Nguyen_Minh_Chau_cua_Vang_Anh.docx
Đề tài liên quan: 0