Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: RESEARCH ON AEROBIC EXERCISES FOR FORMAL PHYSICAL EDUCATION PROGRAM TO DEVELOP GENALRAL FITNESS FOR FEMALE STUDENT OF HUE UNIVERSITY
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFRENCE - 2019
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 389
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Lê Thị Uyên Phương (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Lê Nghĩa
File đính kèm:
  1. LE_THI_UYEN_PHUONG.pdf
Thuộc đề tài: 0