Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Computing Subschemes of the Border Basis Scheme
Tạp chí:
ISSN: 0218-1967
Tên tạp chí International Journal of Algebra and Computation (0218-1967, E-ISSN: 1793-6500)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 35
Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Tác giả: Martin Kreuzer , Lê Ngọc Long, Lorenzo Robbiano
File đính kèm:
  1. s0218196720500599_fp_png_v03.png
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/S0218196720500599