Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: PHÁT TRIỂN CHỈ THỊ PHÂN TỬ SCAR NHẬN DIỆN LOÀI Vibrio vulnificus GÂY BỆNH LỞ LOÉT TRÊN CÁ NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 1C
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Trần Thúy Lan, Phạm Thị Hải Yến, Trần Quang Khánh Vân, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5780