Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: MATHEMATICAL MODELLING FROM THE COGNITIVE POINT OF VIEW, THE TRANSITION FROM IMPLICIT MODEL TO EXPLICIT MODEL
Tạp chí:
ISSN: 0868-3719
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội (0868-3719)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 64
Số: 12
Trang: 155-163
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Thị Tân An, Trần Dũng, Tạ Thị Minh Phương (Chính)
File đính kèm:
  1. 2019-DHSPHN-En.pdf
Đề tài liên quan: 0