Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Intensive forage cultivation reduces labour input and increases cattle production income in smallholder mixed farming communities of South Central Coastal Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2666-1543
Tên tạp chí Journal of Agriculture and Food Research (2666-1543)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 2
Số:
Trang: 1-6
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh, Jeff Corfield, PeterLane, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn, David Parsons
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266615432030048X?via=ihub