Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Payments for environmental services, gendered livelihoods and forest management in Vietnam: a feminist political ecology perspective
Tạp chí:
ISSN: 1073-0451
Tên tạp chí Journal of Political Ecology (1073-0451)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản UNIV ARIZONA LIBRARIES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 27
Số: 1
Trang: 317-334
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Phạm Xuân Hùng, Bùi Đức Tính
File đính kèm:
  1. Paper_-_Hung_HCE.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://journals.uair.arizona.edu/index.php/JPE/article/view/23643