Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A Simple Simulation of Surface Plasmon Resonance in The Kretschmann Configuration Using Google Sheets
Tạp chí:
ISSN: 1693-1246
Tên tạp chí Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia-Indonesian Journal of Physics Education (1693-1246, E-ISSN: 2355-3812)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản UNIV NEGERI SEMARANG, FAC MATHEMATICS & SCIENCES
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 16
Số: 2
Trang: 83-91
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Ngô Khoa Quang (Chính), Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Chí Hiếu
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.15294/jpfi.v16i2.24753