Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The indentification and determination of toxin genes of Vibrio strains caused hemorrhagic disease on red drum (Sciaenops ocellatus) using PCR
Tạp chí:
ISSN: 2191-0855
Tên tạp chí AMB Express (2191-0855)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập: 11
Số: 4
Trang: 1-8
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
File đính kèm:
  1. Yen_-_Published.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://amb-express.springeropen.com/articles/10.1186/s13568-020-01161-w