Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Shelf-life determination: inter-relationship among chemical quality indicators of black tiger shrimp under different preservation conditions
Tạp chí:
ISSN: 2525-2323
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Nhất Tâm (Chính)
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/vjch.2019000193?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30