Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of sequential presoaking and chlorine dioxide treatment on the inactivation of pathogenic Escherichia coli and Salmonella spp. on sprout seeds
Tạp chí:
ISSN: 2468-0842
Tên tạp chí Applied Biological Chemistry (2468-0834)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Information Today, Inc.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2020
Tập: ABCH­D­20­00089R1
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Nguyễn Bảo Hưng (Chính)
File đính kèm:
  1. Hung2020_Article_EffectOfSequentialPresoakingAn.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1186/s13765-020-00537-7