Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của vi khuẩn Lysinibacillus macroides đến đáp ứng miễn dịch và khả năng kháng bệnh do Streptococcus iniae trên cá Chẽm (Lates calcarifer)
Tạp chí:
ISSN: 978-604-974-562-1
Tên tạp chí Nhà xuất bản Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập: 1
Số: 1
Trang: 649-654
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Trương Thị Hoa, Trần Nam Hà, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/345757332_Anh_huong_cua_vi_khuan_Lysinibacillus_macroides_den_dap_ung_mien_dich_va_kha_nang_khang_benh_do_Streptococcus_iniae_tren_ca_Chem_Lates_calcarifer