Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Elucidation of functional role of flagella in virulence and ecological traits of Pseudomonas cichorii using flagella absence (ΔfliJ) and deficiency
Tạp chí:
ISSN: 0923-2508
Tên tạp chí Research in Microbiology (0923-2508)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Petrostrategies
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2016
Tập: 167
Số: 4
Trang: 262-271
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyen Bao Hung (Chính)
File đính kèm:
  1. hung2016.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0923250816000115?via=ihub