Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Visual Analysis for Detection and Quantification of Pseudomonas cichorii Disease Severity in Tomato Plants
Tạp chí:
ISSN: 1812-5387
Tên tạp chí Plant Pathology Journal (1812-5387)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản New Zealand Dental Association
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2016
Tập: 32
Số: 4
Trang: 300-310
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Bảo Hưng
File đính kèm:
  1. ppj-32-300_(Hung).pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27493605/