Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Analysis of the microbial contamination levels in dried red pepper during production
Tạp chí:
ISSN: 1738-724
Tên tạp chí Korean Journal of Food Preservation (1738-7248)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Springer New York LLC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 25
Số: 2
Trang: 279-287
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác
Tác giả: Nguyen Bao Hung (Chính)
File đính kèm:
  1. Hung_et_al_2018_Korean_J_Food_Preserv_25(2)_279-287.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://db.koreascholar.com/article?code=354660