Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Microbiological quality and characteristics of isolated Escherichia coli in irrigation water used in Napa cabbage cultivation
Tạp chí:
ISSN: 2468-0834
Tên tạp chí Applied Biological Chemistry (2468-0834)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Information Today, Inc.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 61
Số: 1
Trang: 567-574
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyen Bao Hung
File đính kèm:
  1. Yun_et_al_2018_Appl_biol_chem_61(5)-567-574.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s13765-018-0393-1