Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Development of device based on IoT technology for detecting Escherichia coli from various agri-foods and production environments
Tạp chí:
ISSN: 1738-7248
Tên tạp chí Korean Journal of Food Preservation (1738-7248)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Springer New York LLC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: 34
Số: 6
Trang: 542-550
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp khác
Tác giả: Nguyen Bao Hung (Chính)
File đính kèm:
  1. Hung_et_al_2019_Korean_J_Food_Preserv_542-550.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201908559987543.page