Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Experimental investigation of the effect of the spacer and operating conditions on mass transfer in direct contact membrane distillation
Tạp chí:
ISSN: 0011-9164
Tên tạp chí Desalination (0011-9164, E-ISSN: 1873-4464)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Tác giả: Vệ Quốc Linh (Chính), Đỗ Minh Cường, Nguyễn Quang Lịch, Ravi Koirala, Abhijit Date, Aliakbar Akbarzadeh, Mohammed Bawahab, Hosam Faqeha
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.desal.2020.114839