Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF ETHANOL EXTRACT OF CHIVES AND GINGER ON THE PRODUCTIVITY AND HEALTH PERFORMANCE OF BROILERS
Tạp chí:
ISSN: 2588–1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 129
Số: 3C
Trang: 49-55
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Hồ Thị Dung, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Trần Ngọc Liêm, Lê Minh Đức
File đính kèm:
  1. 5881-18047-3-_chive-ginger.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5881