Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characterization of carboxymethyl cellulase produced by Trichoderma asperellum
Tạp chí:
ISSN: 2310-5380
Tên tạp chí Advancements in Life Sciences (2310-5380)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CENTRE EXCELLENCE MOLECULAR BIOLOGY-CEMB
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 8
Số: 1
Trang: 42-46
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Hồng Vân, Hoàng Tấn Quảng
File đính kèm:
  1. 59-CMCase2.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.als-journal.com/articles/vol8issue1/816.20/1027.pdf