Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Estimation of nitrogen and phosphorus concentrations from water quality surrogates using machine learning in the Tri An Reservoir, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 1573-2959
Tên tạp chí Environmental Monitoring and Assessment (0167-6369, E-ISSN: 1573-2959)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 192
Số: 12
Trang: 20
Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Tác giả: Hà Nam Thắng (Chính), Hao Quang Nguyen, Nguyen Cung Que Truong, Thi Luom Le, Van Nam Thai, Thanh Luu Pham
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10661-020-08731-2