Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A powerful model predictive control via stability condition for direct matrix converter
Tạp chí:
ISSN: 2523-3971
Tên tạp chí SN Applied Sciences (2523-3963, E-ISN: 2523-3971)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 2
Số: 2019
Trang:
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Minh Duc Ngo, Van-Quang-Binh Ngo (Chính), Kim Anh Nguyen, Dinh-Hieu Le, H. Tran
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s42452-020-03857-x