Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Estimation of long-term external nutrient loading from watersheds to Lake Biwa by a combined rainfall-runoff model and loading-discharge curve approach
Tạp chí:
ISSN: 1882-3416​
Tên tạp chí Hydrological Research Letters (1882-3416)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản JSHWR, JAGH, JAHS, JSPH , C/O INT ACAD PRINTING CO, LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 14
Số: 4
Trang: 143–149
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Tiến Hữu (Chính), Kenji Okubo, Ho Thi Phuong, Mitsuyo Saito
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/hrl/14/4/14_143/_pdf/-char/en