Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The dietary supplement efficiency of essential oil of chive (Allium macrostemon) on the productivity and health performance of broilers
Tạp chí:
ISSN: 2615 - 9422
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (1859-2333)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường Đại học Cần Thơ
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập: 12
Số: 3
Trang: 1-6
Lĩnh vực: Y học thú y
Tác giả: Phan Vũ Hải (Chính), Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Trần Ngọc Liêm, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng
File đính kèm:
  1. 01-AV-PHAN_VU_HAI(1-6)018.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/tacgia-71007/baibao-69769.html