Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of yeast-fermented cassava root compared with yeast-fermented rice on methane production in an in vitro rumen incubation of ensiled cassava root, supplemented with urea and leaf meal from sweet or bitter varieties of cassava
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2020
Tập: 32
Số: 12
Trang: 1-7
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Sangkhom Inthapanya (Chính), Preston, T.R.,, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd32/12/sang32194.html