Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Indigenous knowledge in relation to climate change: adaptation practices used by the Xo Dang people of central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2405-8440
Tên tạp chí Heliyon (2405-8440)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 6
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Thị Phượng, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trịnh Ngân Hà
File đính kèm:
  1. 1-s2_0-S2405844020324993-main.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020324993