Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Adapting to climate extreme events based on livelihood strategies: evidence of rural areas in Thua Thien Hue province, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 20711050
Tên tạp chí Sustainability (2071-1050)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 12
Số: 24
Trang: 19
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đào Duy Minh (Chính), Nguyễn Đăng Hào, Philippe Lebailly
File đính kèm:
  1. Adapting_to_climate_extreme_event_Third_paper.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://susy.mdpi.com/user/manuscripts/status