Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tác động của Biến đổi khí hậu và ứng phó trong sản xuất nông nghiệp ở vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế: Quan điểm của các bên liên quan
Tạp chí:
ISSN: 978-604-320-272-4
Tên tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia về khí tượng, thuỷ văn, môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XXII. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 180-187
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Trương Văn Giang, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Tiến Dũng
File đính kèm:
  1. Bai_bao_hoi_thao_HN.pdf
Đề tài liên quan: 0