Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Mô hình giáo dục mở đối với sự phát triển của phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu khoa học "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Phân viện học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế, tháng 12 năm 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 92 -99
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chính), Nguyễn Lê Trung Thành
File đính kèm:
  1. nvhoa55@yahoo.com
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: nvhoa55@yahoo.com