Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tư tưởng của Ph. Ăngghen về dân chủ với tư cách là nguyên tắc cơ bản của xây dựng, chỉnh đón Đảng Cộng sản Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: ISSN: 0866-7632
Tên tạp chí Tạp chí Triết học (0866-7632)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Triết học
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: 12 (355)
Trang: 11-18
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
File đính kèm:
  1. nvhoa55@yahoo.com
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: nvhoa55@yahoo.com