Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The Direct and Indirect Costs of Colorectal Cancer in Vietnam: An Economic Analysis from a Social Perspective
Tạp chí:
ISSN: 1661-7827
Tên tạp chí International Journal of Environmental Research and Public Health (1660-4601)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản MDPI
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 18
Số: 1
Trang: 12
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Bình Thắng (Chính), Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Minh Tú
File đính kèm:
  1. ijerph-18-00012-v2.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/ijerph18010012