Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG MEKONG
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2525-2216
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đất (0868-3743)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Khoa học Đất Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2020
Tập:
Số: số 61
Trang: 48-53
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Nguyễn Văn Bình
File đính kèm:
  1. bia_tap_chi.jpg
Đề tài liên quan: 0