Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Optimization of culture conditions for gamma-aminobutyric acid production by newly identified Pediococcus pentosaceus MN12 isolated from ‘mam nem’, a fermented fish sauce
Tạp chí:
ISSN: 2165-5979
Tên tạp chí Bioengineered (2165-5979, E-ISSN: 2165-5987)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS INC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 12
Số: 1
Trang: 54-62
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Nguyễn Tiến An, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Margo Cnockaert, Peter Vandamm, Yeek-Chia Ho, Nguyễn Đức Huy, Heriberto Hernández Cocoletz, Pau Loke Show
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21655979.2020.1857626