Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: How does service climate influence hotel employees' brand citizenship behaviour? A social exchange and social identity perspective (A ranking in ABDC list, Q2)
Tạp chí:
ISSN: 1839-3349
Tên tạp chí Australasian Marketing Journal (1441-3582, E-ISSN: 1839-3349)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2022
Tập: 30
Số: 1
Trang: 51-59
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính)
File đính kèm:
  1. Hung-AMJ_paper_Nafosted.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1839334921998873