Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở Miền Trung và Tây Nguyên năm 2020
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2020
Tập:
Số:
Trang: 86-98
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chính), Mai Thị Khánh Vân, Lê Đình Huy
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tndmt.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/8/2020/11/kyyeu.pdf