Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Performance of ultrasonic wave and H2O2 as an advanced oxidation process in pre-treatment of landfill leachate using aerated biofilter
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology (2525-2518)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Khoc học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2020
Tập: 58
Số: 5A
Trang: 1-9
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Lê Văn Tuấn (Chính), Đặng Thị Thanh Lộc, Trương Quý Tùng, Tề Minh Sơn
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.15625/2525-2518/58/5A/15149