Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Decoding the Capability of Lactobacillus plantarum W1 Isolated from Soybean Whey in Producing an Exopolysaccharide
Tạp chí:
ISSN: 2470-1343
Tên tạp chí ACS Omega (2470-1343)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AMER CHEMICAL SOC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2020
Tập: 5
Số: 51
Trang: 33387–33394
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chính), Trần Bảo Khánh, Trần Thị Văn Thi (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Margo Cnockaert, Peter Vandamme, Thi Hong Chuong Nguyen, Chinh Chien Nguyen (Chính), Sung Hyun Hong, Soo Young Kim (Chính), Quyet Van Le (Chính)
File đính kèm:
  1. 2020_Decoding_the_Capability_of_Lactobacillus_plantarum_W1_Isolated.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsomega.0c05256