Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chemical structure of a novel heteroglycan polysaccharide isolated from the biomass of Ophiocordyceps Sobolifera
Tạp chí:
ISSN: 0022 - 2860
Tên tạp chí Journal of Molecular Structure (0022-2860, E-ISSN: 1872-8014)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2021
Tập:
Số: 1232
Trang:
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Thị Văn Thi (Chính), Trần Văn Khoa (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Lê Lâm Sơn (Chính), Lê Trung Hiếu (Chính), Thi Hong Chuong Nguyen, ChinhChien Nguyen (Chính), SooYoung Kim (Chính), QuyetVan Le (Chính)
File đính kèm:
  1. 2021_Chemical_structure_of_a_novel_heteroglycan_polysaccharide_isolated_from_the_biomass_of_ophiocordyceps_sobolifera.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022286021001174